Gerentes Hate

astra djinggaAstra Djingga

Hoyong ngamulyakeun Budaya Sunda

– Gerentes Hate-

urang tepang munggaran
barang amprok pada lalagasan
nunda rasa geter katresna

rasa mika welas mika asih
lir ibarat ca`ang bulan opat welas
bagja taya bandingan nana
nya`angan poek nu ngadalingding
ngahudang rasa katresna ka panutan
duka saha,…
duka dimana,…
teuwalakaya nyimpen rusiah hate !

leres ieu teh katresna nu nembongan ?
atawa katresna anu ngalangkang ?
duh Gusti Nu Anggung,
pasihan abdi jalan ….

katresna nu nembongan,………
kanyaah nu marengan,………
nu dongkap teu di ondang
nya`angan kaendahan hate
mapaesan taman hate
duriat nu teu weleh minggat
rasa nu teu weleh ngariksa
kanyaah salira,…
katresna salira,…
ngahudang sarebu rasa!
hate nu teu weleh keueung
ku poek nu ngadalingding
sieun,…abdi sieun
mayunan hate sorangan
mung kieu buktosna,…kieu ayana
sono pami teu tepang
kasono nu taya saatna

kanya`ah nu wangi bersih .. satia jadi kakasih
pameunteu marahmay manis
hajakal lamun endah ngan ukur kalangkang

ngaraos re`eus
najan batin patebih, najan urang pa anggang
Hate teu weleh ingeut bae
hoyong patepang pasimpay tangan
hoyong patepung lawung
naimplengan iraha bakal kasorang
kangeun manteung ka salira
kadeudeuh tilam katresna mung hiji kanggo salira
rasa nya`ah rasa katresna kanggo salira
rasa asih rasa heman kanggo salira

naon lepat na naon dosana
mun rasa nyipangkeun tresna mika asih kasalira
kapan cinta kedah anteung jeung asihna
kapan asihh kedah tringtrim sumadinngna
sedeung rasa rumasa manteung deudeuhna demi kasatiaan
janteun pageuh pamadegan
nepikeun bungkusan kalbu mustika asmara
dania saenyana mika asih kasalira

Duh naon lepatna lamun hate mikanya`ah
Duh naon dosana lamun hate mika asih salira
Duh kapalang deudeuh ieu hate mika heman
duh kapalang cinta ieu hate pikeun dirina
najan kudu nandangan tunggara rek satia moal rek sulaya
cinta moal rek kadungsang dungsang, cinta nu pasrah jiwa jeung raga
moal welas kumawelang, cinta lahir tumekaning bathin
sumanding asih nu tingtrim

naon deui atuh ieu nuhadir dina kalbu
panghudang rasa,…… minuhan sagara hate
jajantung ratug tutunggulan, singhoreng salira panutan
nata kata,..niti ati janten sakalimat puisi
asih salira nu teu acan kedal !!
galindeng salira nu diantos !
waktosna kedal lisan,..
nyumponan harapan diri,…
asih salira,…
kanyaah salira,…
duriat salira,
ku abdi diantos

Aya rasa dina diri
sumarambah dina bayah
sumoreang nugencang seueur kamelang
emut kapanutan nuaya di pangumbaraan…
duh panutan …….
salira bet kumolebat bae
ieu hate teu pararuguh
bet hayang sasarengan bae..
junjunan iraha atuh ngajadi..
mun karep nya diri ….
ku kahayang dina sawangan
babarengan silih lendean
dina rasa dina dada aya manehna
duh junjunan kalbu ……
bebende mepende hate
beubeureuh anu geus maneuh
rasa diri hamo lanca-linci
hamo incah balilahan ti salira
Duh … junjunan ati …

rasa diri karep beh dieu
diri bet ku kanjonjonan
lamunan kumalayang dina sawangan
kumalayang dina implengan
hete ceurik lamun ras kadiri
sumawona rumaos lamokot ku dosa
inggis Gusti teu ngahampura
duh Gusti bukakeun panto tobat ….
hate ceurik balilihan
inggis Gusti bendu liwat saking
inggis teu masihan waktos
kanggo tobat ka mantena
Gusti hampura abdi
sumangga abdi pasrah badan sakujur
tumarima kana kadar pinuh ku dosa
anging Gusti anu uninga kaayaan abdi saleresna
hate abdi balilihan seja pangampura salira.
Gusti kedah kasaha abdi ngadu
bilih anjeuna cangcaya
kana rasa katresna abdi
abdi jujur mika cinta anjeuna
wakca langeng salamina.
Gusti kedah kumaha nyaurkeunnana
inggis anjeuna sulaya
tebih ti rasa percaya
dumeh abdi ageung dosa…
duh Gusti tulungan abdi
lamun kuring bade wakca…
inggis anjeuna sulaya
bendu ka diri nu dosa, …
Gusti kumaha abdi nyarita
mungguh ukur kahayang
hayalan kamana-mana
ari karep tara salah,
ngan kanyataan jauh tina lamunan.
raga ukur katempuhan
napsu nu mawa lengkah
nincak kana jalan salah
duh Gusti hampura abdi
mungguh kadar diri
nasib anu mawa jaman
saha anu baha kana takdir
tos jadi guratan illahi
duh junjunan manga nyanggakeun
diri tos lamokot ku dosa
salira tos kauninga
sadaya-daya abdi tumarima
mungguh jalmi gudangna kasalahan
tapi Gusti langkung uninga
jalmi tara salamina salah
mungguh allah lautan hampura
junjunan rumaos abdi lepat
tapi abdi bade janji
kasalira nu dipikacinta
abdi moal baha bade tuhu tur jujur
rasa kaheman nu nyangkaruk
kumalendang dina lamunan
endah kasawang dina implengan
hirup rukun ngajadi hiji
duh junjunan kalbu,
bebende mepende hate, beubeureuh anu geusmaneh,
hate gumalejag ka salira panutan
hamo aya laasna..

Ranggeuy kadeudeuh
aya rasa nu liwat tina mistina
aya rasa nu mudal tina takeran
aya leuwih dina ati nu keur anjeun
aya tambah dina rasa nu keur salira
kanyaah anu kiwari aya
ibarat rasa anu munggaran
kanyaah anu kiwari aya
najan lain nu munggaran, tapi pasti nu panungtung
kanyaah anu kiwari aya
keur anjeun, ngan ukur keur anjeun
saayana badan dina kakurang
salahirna diri dina kanista
nganyam katresna dina rasa nyaah
ngaranggeuykeun kadeudeuh ku rasa geugeut
keur anjeun, ngan ukur keur anjeun

hapunteun anu kasuhun
upami aya kalelepatan
geuning ieu anu kedal dina hate teh

One thought on “Gerentes Hate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s